Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky (ZŠ Skalité)

Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecézaJána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberokonanie na obsadenie funkcie:

riaditeľa/riaditeľky školy: Základná škola sv. Andreja Svorada a BenediktaSkalité 729, Skalité s nástupom od 1. augusta 2021 

Kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

absolvovanie prvej atestácie resp. I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady

pedagogická prax minimálne 5 rokov 

Ďalšie požadované predpoklady, ktoré budú overované zriadovateľom:

občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady, duchovná zrelost

komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

znalost školskej legislatívy

schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu

pozitívny vzťah k deťom a mládeži

zdravotná spôsobilosť na prácu 

Požadované doklady k prihláške:

prihláška do výberového konania

overené kópie dokladov o vzdelaní, dalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady

doklad o pedagogickej praxi minimálne na 5 rokov originál

doklad o prvej atestácii originál resp. overená kópia

profesijný životopis a motivačný list

krstný (sobášny) list originál potvrdenie z krstnej matriky farnosti

odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej praxi uchádzačaoriginál

koncepcia rozvoja školy vrátane školských zariadení (písomne)

písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby berového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu

čestné vyhlásenie o bezúhonnost

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom kona

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte do 12.00 hod. dňa 20. mája 2021. na korešpondenčnú adresu zriadovateľa: Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, P.O. Box B 46, 011 36 Žilina, v zalepenej obálke s označením ,,VÝBEROVÉ KONANIE + názov a adresa školy (kde sa uchádzate o miesto), NEOTVÁR.

Prihláseným uchádzačom, ktorí splňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne

Ďalšie informácieRímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina, tel: 041/500 22 15, fax: 041/500 22 16, email: dsu@dcza.s

v Žiline 22. aprila 202