Obsadenie kariérnej pozície riaditeľa školy – ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Podľa §5 ods. (9) Z. z. 552/2003 voľné miesto vedúceho zamestnanca možno obsadiť bez výberového konania len do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania podľa tohto zákona, a to najdlhšie na šesť mesiacov.

Zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina v zmysle vyššie uvedeného menoval na kariérnu pozíciu riaditeľa:

MGR. EVU NIKODÉMOVÚ

Funkčné obdobie:

Deň nástupu na kariérnu pozíciu riaditeľa školy je 01.02.2023. Funkčné obdobie v kariérnej pozícii riaditeľa školy podľa vymenúvacieho dekrétu Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy prot. č.: DŠÚ-30/2023-1 zo dňa  19.01.2023 končí menovaním – najneskôr 31.07.2023.

Pracovná činnosť:

  • Učiteľ prvého stupňa ZŠ menovaný na kariérnu pozíciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zmysle ustanovení § 54 Zákonníka práce a vymenúvacieho dekrétu Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy prot. č.: DŠÚ-30/2023-1 zo dňa 19.01.2023.
  • Pracovné povinnosti riaditeľa školy sú stanovené v pracovnej náplni, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dohody o zmene pracovných podmienok ako samostatná príloha.