Personálne zmeny – Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom

Podľa § 3a ods. b) Z. z. 596/2003 výkon funkcie riaditeľa zaniká vzdaním sa funkcie,  k čomu došlo zo strany riaditeľa školy ku dňu 31.07.2022.

Podľa §5 ods.  (9) Z. z. 552/2003 voľné miesto vedúceho zamestnanca možno obsadiť bez výberového konania len do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania podľa tohto zákona, a to najdlhšie na šesť mesiacov.

Zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina v zmysle vyššie uvedeného poveril na kariérnu pozíciu riaditeľa:

MGR. EVU NIKODÉMOVÚ

Funkčné obdobie:

Deň nástupu na kariérnu pozíciu riaditeľa školy je 01.08.2022. Funkčné obdobie v kariérnej pozícii riaditeľa školy podľa menovacieho dekrétu Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy prot. č.: DŠÚ-143/2022-1 zo dňa  22.07.2022 končí vykonaním úspešného výberového konania – najneskôr 31.01.2023.

Pracovná činnosť:

  •  Učiteľ prvého stupňa ZŠ menovaný na kariérnu pozíciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zmysle ustanovení § 54 Zákonníka práce a vymenúvacieho dekrétu Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy prot. č.: DŠÚ-143/2022-1 zo dňa 22.07.2022.
  • Pracovné povinnosti riaditeľa školy sú stanovené v pracovnej náplni, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dohody o zmene pracovných podmienok ako samostatná príloha.