Školský digitálny koordinátor – KZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine

KZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine príjme do pracovného pomeru na plný úväzok školského
digitálneho koordinátora s termínom nástupu 1.9.2023

Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na uchádzača
Znalosť práce s PC – pokročilý v IT zručnostiach

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky
Pedagogická prax – učiteľ – minimálne 3 roky
Inovačné vzdelávanie (v rámci NP IT Akadémia) – do 1 roka od nástupu na pracovnú pozíciu – bližšie
informácie telefonicky.

Náplň práce:

Práca v projektovom tíme a plnenie úloh školského digitálneho koordinátora: • digitalizácia školy, pomoc pri digitalizácii vyučovacieho procesu, začleňovanie IT do vyučovacích
predmetov, • poradenstvo a odborná pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania, • poskytovanie spätnej väzby pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a
využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní, • vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom, • zabezpečovanie digitálneho materiálu k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí, • pravidelná informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti, • poradenstvo v rámci digitálnych technológií, • administrácia online testovaní, • zabezpečenie dostupnosti externých vzdelávacích zdrojov.