Voľné pracovné miesto – ZŠ Raková – školský psychológ

Cirkevná ZŠ Jána Palárika v Rakovej prijme do pracovného pomeru  školského psychológa na celý úväzok s nástupom od 1.9.2021. Pracovný pomer na dobu určitú v škol. roku 2021/2022 v rámci projektu NP PoP II.  Požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Výberové konanie sa uskutoční v druhej polovici augusta 2021.

Požadované doklady posielajte do 20. 08. 2021 na adresu školy:

Cirkevná základná škola Jána Palárika
Raková 705
02351 Raková
www.czsrakova.edupage.org
0414341569

Kontaktná osoba

Mgr. Miroslava Hôrecká
0911502610