Výberové konanie/KZŠ s MŠ Antona Bernoláka, Martin

Výberové konanie_KZŠsMŠ_Martin

VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA/RIADITEĽKU,

Katolíckej základnej školy s materskou školou Antona Bernoláka, Martin

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Katolíckej základnej školy s materskou školou Antona Bernoláka, Ul. S. Tomášika 1, 036 01 Martin, s predpokladaným termínom nástupu od 01. 08. 2023.

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii
  a podkategórii pedagogického zamestnanca v súlade s § 10 ods. 1, § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • splnenie podmienok podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov (ku dňu uskutočnenia výberového konania),
 • občianska bezúhonnosť, podľa §15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
 • absolvovanie minimálne základného modulu funkčného vzdelávania pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa (nevyžaduje sa v prípade získania najmenej vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe zameranom na manažment výchovy a vzdelávania),
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa §16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa §17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019.

 

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:

 • ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť základných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,
 • znalosť pracovnoprávnych vzťahov, riadiace schopnosti a skúsenosti,
 • ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť,
 • dobré vyjadrovacie schopnosti, presnosť a zodpovednosť,
 • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu,
 • praktizovanie náboženského života v súlade so zásadami katolíckej náuky,
 • základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy.

 

ĎALŠIE POŽIADAVKY:

 • predloženie „Návrhu koncepcie rozvoja školy“ – návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 4-6 strán (odporúčaný rozsah 30-34 riadkov na stranu, riadkovanie – 1,5; veľkosť písma 12, medziznakové medzery – normálne) a musí spĺňať nasledujúce požiadavky po obsahovej a formálnej stránke:

 

Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy po formálnej stránke:

 1. úvod,
 2. zameranie koncepcie rozvoja školy,
 3. analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
 4. ciele koncepcie rozvoja školy,
 5. akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,
 6. spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
 7. očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy,
 8. záver.

Po obsahovej stránke musí byť koncepcia zrozumiteľná, vecná a realizovateľná.

 

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKUMENTOV:

 1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s presnou adresou doručovania písomnosti a telefonický kontakt,
 2. osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis,
 3. overené doklady o dosiahnutom vzdelaní (doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach),
 4. odpis z registra trestov, prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti do doby preukázania sa odpisom z registra trestov (podľa § 15 ods. 1 a §15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 5. potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, resp. iný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú dĺžku pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti so stručným popisom pracovných činností v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 6. potvrdenie o zaradení do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (v prípade ak je uchádzač zamestnaný ako pedagogický alebo odborný zamestnanec),
 7. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti riaditeľa školy (nie staršie ako jeden mesiac),
 8. návrh koncepcie rozvoja školy (viď ďalšie požiadavky),
 9. krstný list, resp. sobášny list (dobrovoľné),
 10. odporúčanie vlastného farára v súlade s Kán. 107, KKP,
 11. písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 12. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

 

Platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

SPÔSOB PODANIA ŽIADOSTI S OSTATNÝMI DOKUMENTMI:

Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ KZŠ s MŠ Antona Bernoláka – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 17.03.2023 na adresu: Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Diecézny školský úrad, P.O. Box B-46, 011 36 Žilina. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

Princípy ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike sú zverejnené na stránke gdpr.kbs.sk. S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov sa bude nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt: Mgr. Iveta Linetová, tel.: 041/565 84 32, email: linetova@dcza.sk

 

Prot. č.: DŠÚ-55/2023-1

 

CsiDr. ThLic. Martin Kramara

generálny vikár,

moderátor kúrie

V Žiline 15.02.2023