Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky (ZŠ Martin)

Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecézaJána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberokonanie na obsadenie funkcie:

riaditeľ/riaditeľka školy: Katolícka základná škola s materskou školou Antona BernolákaUl. S. Tomášika 1, Martin s nástupom od 1. augusta 2021 

Kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podla Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplneniektorých zákonov v znení neskorších predpisov

absolvovanie prvej atestácie resp. I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady

pedagogická prax minimálne 5 rokov 

Dalšie požadované predpoklady, ktoré budú overované zriadovateľom:

občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady, duchovná zrelosť

komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, spôsobilostpoužívat slovenský jazyk v úradnom styku

znalost školskej legislatívy

schopnosť vychovávatv kresťanskom duchu

pozitívny vzťah k detom a mládeži

zdravotná spôsobilosť na prácu 

Požadované doklady k prihláške:

prihláška do výberového konania

overené kópie dokladov o vzdelaní, dalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady

doklad o pedagogickej praxi minimálne na 5 rokov originál

doklad o prvej atestácii originál resp. overená kópia

profesijný životopis a motivačný list

krstný (sobášny) list originál potvrdenie z krstnej matriky farnosti

odporúčanie kňaza kompetentného podatsvedectvo o kresťanskej praxi uchádzača originál

koncepcia rozvoja školy vrátane školských zariade(písomne)

písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu

čestné vyhlásenie o bezúhonnost

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte do 12.00 hod. dňa 20. ja 2021na korešpondenčnú adresu zriaďovateľa: Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, P.O. Box B 46011 36 Žilina, v zalepenej obálke s označením VÝBEROVÉ KONANIE + názov a adresa školy (kde sa uchádzate o miesto), NEOTVÁRAŤ.

Prihláseným uchádzačom, ktorí splňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne

Ďalšie informácieRímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina, tel: 041/500 22 15,  fax: 041/500 22 16, email: dsu@dcza.sk 

v Žiline 22. apríla 202