Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky (ZŠ s MŠ Púchov)

Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľ/riaditeľka školy: Základná škola s materskou školou sv. Margity, Námestie slobody 562/1, Púchov s nástupom od 1. júla 2021 

Kvalifikačné predpoklady:

– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podl’a Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

–  zaradenie do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou

– pedagogická prax minimálne 5 rokov 

Dalšie požadované predpoklady, ktoré budú overované zriad’ovateľom:

– občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady, duchovná zrelosť

– komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, spôsobilost’ používat slovenský jazyk v úradnom styku

– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

– znalosť školskej legislatívy

– schopnosť vychovávat’ v kresťanskom duchu, pozitívny vzťah k det’om a mládeži

– zdravotná spôsobilosť na prácu 

Požadované doklady k prihláške:

– prihláška do výberového konania

– overené kópie dokladov o vzdelaní, d’alšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady

– doklad o pedagogickej praxi  – originál

– doklad o prvej atestácii – originál resp. overená kópia

– profesijný životopis a motivačný list 

– krstný (sobášny) list – originál potvrdenie z krstnej matriky farnosti (nie starší ako 3 mesiace)

– odporúčanie kňaza kompetentného podat’ svedectvo o kresťanskej praxi uchádzača – originál

– koncepcia rozvoja školy vrátane školských zariadení (písomne)

– písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa

– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní : 

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte

  • do 8.00 hod. dňa 11. júna 2021 – platný je termín doručenia

na korešpondenčnú adresu zriaďovateľa: Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, P.O. Box – B 46, 011 36 Žilina, v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE + názov a adresa školy (kde sa uchádzate o miesto), NEOTVÁRAŤ.”

Prihláseným uchádzačom, ktorí splňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne. 

Ďalšie informácie: Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina, tel: 041/500 22 15, email: dsu@dcza.sk 

V Žiline 14. mája 2021