Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku

Katolíckej spojenej školy, Nám. A. Škrábika 5, 015 01 Rajec

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 z. z. štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta riaditel’a/riaditel’ky Katolíckej spojenej školy, Nám. A. Škrábika 5, 015 01 Rajec, s predpokladaným termínom nástupu od 17.02.2024.