Výberové konanie na RŠ – ZŠ Žofie Bosniakovej v Tepličke n/V

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, ako zriaďovateľ Základnej školy Žofie Bosniakovej, Školská 18, 013 01 Teplička nad Váhom, v súlade s ustanoveniami §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky  Základnej školy Žofie Bosniakovej, Školská 18, Teplička nad Váhom.

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a na výkon vedúceho pedagogického zamestnanca podľa zákona MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre príslušný druh a typ školy,
• výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca najmenej 5 rokov,
• bezúhonnosť,
• zdravotnú spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.
Ďalšie požadované predpoklady:
• osobnostné a morálne predpoklady,
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
• znalosť a orientácia v príslušnej školskej legislatíve,
• schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu,
• praktizovanie náboženského života v súlade so zásadami katolíckej náuky,
• základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy.
Požadované doklady:
A) prihláška do výberového konania s presnou adresou doručovania písomnosti a telefonický kontakt,
B) osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis,
C) overené doklady o vzdelaní,
D) čestné vyhlásenie o splnení predpokladu o bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
E) doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe (nie starším ako jeden mesiac),
F) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti učiteľa a riaditeľa školy (nie starším ako jeden mesiac),
G) vypracovaný návrh koncepcie rozvoja cirkevnej školy na 5-ročné funkčné obdobie,
H) krstný list, resp. sobášny list (dobrovoľné),
I) odporúčanie miestneho duchovného z miesta bydliska,
J) písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 27. apríla 2022 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke označenej menom a adresou odosielateľa a s nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE – ZŠ Žofie Bosniakovej – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Diecézny školský úrad, P.O.Box B-46, 011 36 Žilina.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne.
Princípy ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike sú zverejnené na stránke gdpr.kbs.sk. Osobné údaje uchádzača sa použijú výlučne za účelom výberového konania.
Kontakt: Diecézny školský úrad, P.O.Box B-46, 011 36 Žilina, 041/500 22 15 email: dsu@dcza.sk
V Žiline 31.3.2022
Prot.č. DŠÚ-89/2022-1