Školský špeciálny pedagóg – ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom prijme do pracovného pomeru:
Školského špeciálneho pedagóga od 01.09.2023. Pracovný pomer na plný úväzok na dobu
určitú. Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020
Z. z. Prax vítaná.
Upratovačku od 01.08.2023. Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou získania
pracovného pomeru na dobu neurčitú – 6 hodinový denný pracovný čas.
Zoznam požadovaných dokladov:
 žiadosť o prijatie do zamestnania
 štruktúrovaný životopis
 doklady o ukončenom vzdelaní
 súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 16. 06. 2023 na adresu školy: Základná škola sv. Andreja
Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo elektronickou formou na e-mail:
czsskaliteustredie@centrum.sk tel. kontakt: 041/43 76 101 mobil: 0911 250 927