GDPR

Zodpovedná osoba
Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 BratislavaIČO: 00684325

DIČ: 2020804841

tel: +421 2 59206501

e-mail: dpo@kbs.sk

Informácie pre dotknuté osoby
Práva dotknutých osôb vymedzuje Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov .

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Dotknuté osoby majú právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. U prevádzkovateľa, ktorý je špecifikovaný v záväzných predpisoch cirkvi nedochádza k profilovaniu. Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa.

Žiadosti v zmysle uvedených právnych predpisov adresujte zodpovednej osobe.

Zodpovedná osoba vybavuje podnety v otázkach týkajúcich sa osobných údajov dotktnutých osôb pre Rímskokatolícku cirkev, Gréckokatolícku cirkev a ostatné právnické osoby, ktoré si právnu subjektivitu odvodzujú od cirkvi a cirkevné školy, ktoré si toto zastúpenie zvolili.
Aby mohol byť Váš podnet vybavený, je potrebné aby obsahoval nasledovné informácie:
1. Vaše meno a priezvisko, bydlisko (aby vás bolo možné jednoznačne identifikovať, v prípade potreby si prevádzkovateľ môže vyžiadať ďalší osobný údaj na jedinečnú identifikáciu žiadateľa)
2. Jasné a presné formulovanie, čoho sa vo vzťahu k osobným údajom domáhate.
Na anonymné podnety zodpovedná osoba neprihliada. Zodpovedná osoba neprihliada ani na podnety, z ktorých nie je zrejmé, čoho sa žiadateľ domáha.