O Diececéznom školskom úrade

Úlohy a činnosti Diecézneho školského úradu v Žiline

Činnosť, úlohy a právomoc DŠÚ určuje štatút schválený diecéznym biskupom.

DŠÚ je zodpovedný za koncepciu rozvoja katolíckeho školstva v diecéze.

DŠÚ plní úlohy zriaďovateľa v oblastiach:

 • organizácie zaraďovania a vyraďovania cirkevných škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti do a zo siete škôl a školských zariadení
 • personálneho riadenia škôl, najmä ich vedúcich pracovníkov
 • pedagogického usmerňovania a kontroly, podľa všeobecne platných predpisov štátu a Cirkvi
 • duchovnej formácie zamestnancov škôl a školských zariadení, prednostne ich vedúcich pracovníkov
 • ekonomického zabezpečenia škôl a školských zariadení
 • plnenia ostatných platných legislatívnych predpisov.

Vízia

Aby absolventi našich škôl dorastali v integrálne osobnosti – aby bolo v súlade ich akademické i náboženské poznanie, ich myslenie i konanie – a tak sa stali tvorcami a svedkami evanjeliového posolstva v súčasnom svete.

Poslanie – misia

Rozvíjať a inšpirovať myslenie mladých duchovne, akademicky a v službe druhým.

Aby sme dosiahli naše poslanie a naplnili našu víziu, katolíckych škôl v Žilinskej diecéze, snažíme sa na školách budovať také pracovné kolektívy a také prostredie aby sme dokázali:

 • vzbudiť u študentov celoživotnú túžbu po vzťahu a živote s Bohom a Cirkvou
 • vyučovať, formovať a žiť evanjeliové hodnoty v školskej – kresťanskej komunite spôsobom, ktorý podporuje formovanie viery a je v súlade s učením Katolíckej cirkvi
 • pomôcť žiakom objaviť svoju hodnotu i hodnotu každého človeka a rozvíjať svoje dary a talenty ako dar od Boha
 • sprevádzať študentov morálne a eticky na ich ceste ku kresťanskej dospelosti
 • pripraviť žiakov na ďalšie štúdium a na povolania, ktoré si vyžadujú odborné znalosti, schopnosti kritického myslenia a efektívne zručnosti pre budovanie kvalitných medziľudských vzťahov
 • vzbudzovať u študentov celoživotnú túžbu byť užitočným pre druhých
 • pripraviť študentov na aktívny, pravdivý občiansky život v spoločnosti
 • viesť žiakov k múdremu využívaniu a ochrane prírodného bohatstva a k vedomiu, že tento dar od Boha patrí celému ľudstvu
 • rozvíjať zdravé vodcovské zručnosti pre službu v Cirkvi, spoločenstve i občianskej spoločnosti
 • vytvárať komunitné prostredie, v ktorom sa jednotlivci a rodiny, škola, farnosť i iné občianske inštitúcie a spoločenstvá navzájom podporujú a spoločne pracujú pre všeobecné dobro.


Štandardy a kritériá katolíckych škôl Žilinskej diecézy

Dokument Štandardy a kritériá pre katolícke základné a stredné školy bol v rámci Žilinskej diecézy vytvorený ako interný dokument, ktorý má slúžiť

 • rodičom a verejnosti – aby vedeli čo môžu očakávať a vyžadovať od katolíckej školy (KŠ); aby spoznali požiadavky, ktoré očakáva KŠ od rodičov a detí
 • zriaďovateľom – na posúdenie škôl a pre prijímanie rozhodnutí
 • vedeniu školy – na sebareflexiu a plánovanie

Je to pomôcka, ktorá má umožniť nasmerovanie práce a aktivít školskej komunity tak, aby sa zvyšovala kvalita školy a podporoval jej rozvoj.

Štandardy a kritériá katolíckych škôl Žilinskej diecézy (PDF, 780kB)
Štandardy a kritériá katolíckych škôl Žilinskej diecézy (EPUB, 108kB)

Náš tím

Mgr. Ľuboš Bytčánek

riaditeľ DŠÚ

dsu@dcza.sk

tel: 041/565 84 33, 0940 985 286

Mgr. Iveta Linetová

odborná referentka

linetova@dcza.sk

tel: 041/565 84 32

Ing. Katarína Leitnerová

odborná referentka

leitnerova@dcza.sk

tel: 041/565 84 30

Máte nejaké otázky?

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky

Otázky
šípky doprava