CVČ | Centrá voľného času

Všeobecné informácie

Centrá voľného času (CVČ) vytvárajú podmienky, organizujú a zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. CVČ cirkevných zriaďovateľov vychádzajú pri práci s deťmi a mládežou z kresťanských hodnôt. Dávajú tým neformálnemu (mimoškolskému) vzdelávaniu a výchove pridanú hodnotu v podobe rozvoja myslenia mladých ľudí duchovne, akademicky a v službe druhým. Dôraz kladú najmä na:

  • nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou a s miestnymi katolíckymi spoločenstvami
  • prácu s informáciami pre deti a mládež vo voľnom čase,
  • vytváranie predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže v obci a kraji, vo farnosti a v diecéze v záujme účinného napĺňania miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži,
  • realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov v súlade s evanjeliovými hodnotami,
  • neformálne vzdelávanie detí a mládeže pri súčasnej duchovnej formácii.
Zoznam centier voľného času na území Žilinskej diecézy sa nachádza v ľavom menu.