Spoločná tlačová správa ZKŠS, Komisie KBS, ASŠŠZS, SV ECAV: 

Dotácie pre jedálne ďalším faulom pre neštátne školstvo

Ministerstvo školstva vyčlenilo z rozpočtu kapitoly na rok 2020 finančné prostriedky vo výške 750 tis. EUR na zlepšenie vybavenia jedální základných a stredných škôl. Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu sú výhradne zriaďovatelia verejných škôl, teda obce, mestá a samosprávne kraje.

“Oceňujeme gesto solidarity ministra školstva smerom k pracovníkom školských jedální, k ich namáhavej práci, obzvlášť v náročných podmienkach mimoriadnej pandemickej situácie. Obraz solidarity je však pokrivený tým, že sa pomoc realizovaná formou dotačnej súťaže neponúka pre všetkých, ale len pre vybranú skupinu kuchárok a pomocných síl v školských jedálňach. Ministerstvo znovu uplatňuje princíp správcu, ktorý rozdáva zo spoločného iba niektorým. Žiaľ, robí tak pri pozoruhodnom ohýbaní programového vyhlásenia vlády SR, ako aj právnych predpisov tohto štátu v oblasti financovania”, uvádza Daniel Masarovič, prezident ZKŠS.

Spoločná tlačová správa ZKŠS, Komisie KBS, ASŠŠZS, SV ECAV: 

Neštátne školy: Namiesto deklarovanej rovnosti prehlbovanie rozdielov medzi zriaďovateľmi?

Zástupcovia cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení so sklamaním sledujú kroky ministerstva, ktoré napriek deklarovaným zámerom zrovnoprávnenia zriaďovateľov, predstavuje aktivity prehlbujúce nerovnosť medzi verejnými a neštátnymi zriaďovateľmi.

Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS), Komisia KBS pre katechizáciu a školstvo, Združenie katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS) a Školský výbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ŠV ECAV) so znepokojením prijali oznámenie o poskytnutí 750 000 € na nákup zariadenia pre školské jedálne vo vlastníctve, a teda aj v zodpovednosti obcí, miest a VÚC.

Daniel Masarovič, prezident ZKŠS oceňuje solidárne gesto ministra k namáhavej práci kuchárok a pomocných síl, zároveň však poukazuje na pokrivenie tejto solidarity, keďže je zameraná len na jednu vybranú časť školských jedální: „Ministerstvo znovu uplatňuje princíp správcu, ktorý rozdáva zo spoločného, ale iba niektorým“.

Ministerstvo na obranu na svojom webe uvádza: „Celkovo je na Slovensku viac ako 4 400 školských jedální, preto ministerstvo rozhodlo, že v tomto kole budú podporené školské jedálne pri verejných školách, ktoré sú zastúpené najviac“. Neštátnym školským jedálňam odkazuje, že „sa bude snažiť získať“ ďalšie financie, aby „vedelo prípadne podporiť“ aj jedálne pri cirkevných a súkromných školách.

Ako uviedla Eva Ohraďanová, štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS: „Paradoxne na toto rozhodnutie doplatia aj deti niektorých verejných škôl. Napríklad v obci, ktorá vlastnú jedáleň nemá. Vieme minimálne o jednej súkromnej školskej jedálni, ktorá stravuje žiakov z celej obce a nevylučujeme, že takýchto neštátnych školských jedální môže byť viac“.

Miroslav Čurlík, predseda Školského výboru ECAV, ktorý zastupuje evanjelické školy, zdôraznil, že „Nežiadame päťtisíc eur pre každú našu jedáleň, chceme len rovnocennú možnosť uchádzať sa o túto dotáciu“.

Podľa názoru všetkých troch zástupcov neštátnych zriaďovateľov poskytnutie dotácie školským jedálňam v skutočnosti nemá oporu v zákone. Podľa zákona č. 597/2003 sa financujú len školy a školské zariadenia výkonom prenesených kompetencií, do okruhu ktorých školské jedálne nepatria. Tie sú financované z podielových daní obcí, miest a krajov, ktorých sa uvedený zákon vôbec netýka. Zrejme o tom vie aj minister, pretože uviedol: „Hoci vybavenie jedální je úlohou zriaďovateľa teda obcí, mesta a vyššieho územného celku, aj napriek tomu sme sa rozhodli na ministerstve, že budeme podporovať aj túto oblasť.“ Otázkou zostáva, prečo ministerstvo v prípade, že sa vôbec rozhodlo poskytovať dotáciu podľa §6c zákona, zúžilo okruh žiadateľov len na žiadateľov podľa písm. a). Neštátne školy sa oprávnene pýtajú, či nejde o porušenie finančnej disciplíny, či toto rozhodnutie má oporu v legislatíve a v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020-2024, ktoré je postavené na princípe rovnosti zriaďovateľov, kde sa uvádza: „Vláda SR vyvinie úsilie na základe princípu rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia“.

Komisia KBS pre katechizáciu a školstvo k tomu na záver dopĺňa, že: „včera otec arcibiskup Bernard Bober, predseda komisie KBS, telefonicky informoval pána ministra, ktorý o celej situácii vie a prisľúbil, že túto záležitosť sa pokúsi vyriešiť tak, aby aj neštátne školy mohli byť oprávnenými žiadateľmi.“