Maturity, T5, T9

Prinášame Vám stručný prehľad z rozhodnutia ministra školstva.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach ministerstva školstva tu:

alebo tu: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

Rozhodnutie ministra zo 4. 1. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

 1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje
  a) externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl a
  b) externá časť maturitnej skúšky (pozn. TESTY zo SJL a ANJ).
 2. Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.
 3. Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční
  a) v riadnom termíne 9. a 10. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. a 25. júna 2021
 1. Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021
 1. Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia
  a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
  b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.
 1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční
  a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
  b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.
 2. Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.
 1. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (pozn. SLOH) sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021.
 1. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021.
 2. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021.

MŠVVaŠ SR