Prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2022/2023

2022
1. 9.
Začiatok školského roka
5. 9.
Začiatok školského vyučovania
6.9. – 9. 9.
Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022
6. 9. – 28. 10.
Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov ZŠ
3. 10. – 27. 10.
Maturita – zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS – 2022/2023
28.10. – 31. 10.
Jesenné prázdniny
Do 31. 10.
Zverejnenie obsahu externého testovania a kritériá úspešného absolvovania externého testovania na webe ministerstva.
14. – 30. 11.
Prihlasovanie žiakov na Testovanie 9, Testovanie 5
Do 30. 11.
Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, výsledky žiakov zadajú školy v časti ISTŽ
Do 30. 11.
Podanie žiadosti na externé testovanie na získanie nižšieho stredného vzdelávania orgánu miestnej štátnej správy v školstve
23. 12. – 7. 1.
Vianočné prázdniny
2023
31. 1.
Koniec školského vyučovania v 1. polroku
1. 2.
Začiatok školského vyučovania v 2. polroku
Február
Administrácia pilotného merania OECD TALIS 2024 – realizovaná formou on-line dotazníkového prieskumu učiteľov a riaditeľov škôl ISCED 2
20. 2. – 24. 2.
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj – jarné prázdniny
27. 2. – 3. 3.
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj – jarné prázdniny
Marec
Administrácia hlavného merania IEA ICILS 2023 – zisťovanie úrovne vzdelávania žiakov v 8. ročníku školskej dochádzky v oblasti počítačovej a informačnej gramotnosti
6. 3. – 10. 3.
Košický kraj, Prešovský kraj – jarné prázdniny
14. 3.
Riadny termín – SJL, MJL
Maturita
15. 3.
Riadny termín – cudzie jazyky
16. 3.
Riadny termín – MAT
17. 3.
Riadny termín – slovenský jazyk a slovenská literatúra, UJL
21. 3. až 14. 4.
Stredné športové školy – termín overenia športového nadania – prvá fáza
22. 3. – 24. 3.
Externé testovanie na získanie nižšieho stredného vzdelania
22. 3.
MAT, SJL, MJL
Testovanie 9 riadny termín
23. 3.
Slovenský jazyk a slovenská literatúra, UJL
Apríl – máj
Administrácia hlavného merania IEA TIMSS 2023 – zisťovanie matematických a prírodovedných vedomostí a zručností žiakov 4. ročníka ZŠ v SR
4. 4.
MAT, SJL, MJL
Testovanie 9 náhradný termín
5. 4.
Slovenský jazyk a slovenská literatúra*, UJL
6. 4. – 11. 4.
Veľkonočné prázdniny
2. 5. a 15. 5. (2. termín)
Stredné športové školy – druhá fáza – termín overenia zdravotnej spôsobilosti [v prípade potreby aj 28. 4. a 3. 5. (1. termín) alebo 11. 5. a v prípade potreby aj 12. 5.]
3. – 5. 4. a 12. 4.
Maturita – náhradný termín – SJL, MJL, cudzie jazyky, MAT, slovenský jazyk a slovenská literatúra, UJL
2. 5., resp. 3. 5. a 28. 4.
Prijímacie pohovory pre odbory vzdelávania, v ktorých sa overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania
vyžaduje – 1. termín
Gymnáziá, SOŠ, ŠUP, konzervatóriá – prijímacie pohovory
4. 5., resp. 5. 5.
nevyžaduje – 1. termín
9. 5., resp. 10. 5.
nevyžaduje – 2. termín
11. 5., resp. aj 12. 5. a 15. 5.
vyžaduje – 2. termín
17. 5.
Testovanie 5 – MAT, SJL, MJL
22. 5. do 9. 6.
Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS
19. 5.
Riaditeľ SŠ zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
Gymnáziá, SOŠ, ŠUP a konzervatóriá –prijímacie konanie
Do 24. 5.
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí SŠ prijatie na vzdelávanie.
20. 6., môže sa skončiť 21. 6.
Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka okrem SŠ s osemročným vzdelávacím programom
23. 6.
Riaditeľ SŠ zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
28. 6.
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
1. 6. do 30. 6.
Vykonanie absolventskej skúšky
Riadny termín
Od 15. 6. – 30. 6.
Konanie záverečnej skúšky
30. 6.
Koniec školského roka
júl – august
Letné prázdniny
5. 9. – 8. 9. 2023
Náhradný termín – SJL, MJL, cudzie jazyky, MAT, slovenský jazyk a slovenská literatúra, UJL (opravný/náhradný termín pre školský rok 2022/2023).
Maturita
11. 9. do 29. 9.
Vykonanie absolventskej skúšky (alebo od 1. 2. 2024 do 16. 2. 2024)
Mimoriadny termín
Od 18. 9. – 29. 9.
Konanie záverečnej skúšky (alebo od 5. 2. 2024 do 16. 2. 2024)