Sprievodca školským rokom 2022/2023

Úvodné slovo ministra

Vážené pani riaditeľky, páni riaditelia, učiteľky, učitelia, pedagogickí a odborní  zamestnanci,

Vitajte na úvodných stranách Sprievodcu školským rokom 2022/2023. Dokým sa začne nový školský rok, dúfam, že letné mesiace využijete na zaslúžený odpočinok a načerpáte sily, aby ste sa plní energie vrátili do škôl v septembri.

Chcem sa Vám poďakovať za Vašu prácu v uplynulom školskom roku. Máme za sebou už dva roky, odkedy spoločnosť aj školstvo poznačila pandémia. Chcem oceniť všetkých z Vás za to, že ste vyvinuli maximálne úsilie, aby ste aj napriek zmenám vo výučbe odovzdali svojim žiakom čo najviac poznatkov a pripravil ich do života.

Mnohí ste sa minulý rok žiakom venovali nielen počas výučby, ale aj po nej. Zaznamenali sme veľký nárast záujmu o doučovanie prostredníctvom projektov „Spolu múdrejší“ či „Spolu úspešnejší.“ Počas letných mesiacov ste mnohí pomáhali svojim žiakom upevniť poznatky prostredníctvom letných škôl. Projekt „Letné školy“ bude pokračovať aj počas tohto leta a verím, že na mnohých z nich sa spoločne stretneme.

Ďakujem Vám, že ste robili pre svojich žiakov čo najviac, aby aj napriek sťaženým podmienkam pandémie  napredovali, boli stále lepšími a úspešnejšími a cítili sa v škole dobre. Verím, že na jeseň nezažijeme výraznejšie prejavy pandémie a nový školský rok bude pre nás všetkých o čosi pokojnejší.

Dúfam, že ďalší školský rok sa bude niesť aj v znamení inšpirácie a nových podnetov pre Vašu pedagogickú prax. Vďaka prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti spúšťame 16 regionálnych centier podpory učiteľov. V týchto centrách pôsobia niektorí z Vás alebo Vaši kolegovia ako mentori. Ich úlohou je odovzdávať svoje dlhoročné skúsenosti ďalším učiteľom, podeliť sa o nové a inšpiratívne prístupy k výučbe a pomôcť s prípravou na zmeny v obsahu vzdelávania. Dúfam, že s centrami podpory, ktorých postupne pribudne 40, nadviažete v ďalšom roku spoluprácu a prinesú do Vašej praxe nové podnety.

Naším cieľom je tiež sfunkčniť a skvalitniť vzdelávanie a služby učiteľom, ktoré Vám poskytujeme cez naše priamo riadené organizácie. Preto ich zoskupujeme pod jednu strechu s označením NIVAM (Národný inštitút vzdelávania a mládeže), kde nájdete stálu aj novú ponuku kurzov a školení, ktoré realizovali Metodicko-pedagogické centrá či Štátny pedagogický ústav.

Želám Vám do nového školského roka veľa úspešne odučených hodín, veľa nových podnetov, radosti, elánu a najmä veľa úspechov pre Vás aj pre Vašich žiakov.

Branislav Gröhling
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Sprievodca školským rokom /klikni/