Výberové konanie/riaditeľ/CMŠ Považská Bystrica – Rozkvet

CMŠ_PB_VK_1_5_2024

Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku

                       OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje  

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky  

Cirkevnej materskej školy sv. Jána Pavla II., Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica