Výberové konanie/riaditeľ/SŠ Nová Dubnica

VK_SŠ_Nová Dubnica_1_3_2024

Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky 

Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica