Zápis – Spojená škola sv. Jozefa Turzovka

Špeciálna materská škola – je určená pre deti so zdravotným znevýhodnením vo veku 3 – 6 rokov,
ktoré vyžadujú úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní.
Špeciálna základná škola – navštevujú ju žiaci s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, resp.
mentálneho v kombinácii s iným postihnutím.
Prípravný ročník s možnosťou pokračovať v prvom ročníku v bežnej základnej škole.
Základná škola pre žiakov s autizmom
Praktická škola – je pre žiakov, ktorých stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti
alebo strednej škole.

Zápis sa bude konať 10. a 11. 04 2024 v čase 9.00 – 12.00 hod.
Čo ponúkame:
– priateľské a láskyplné prostredie
– bezbarierový vstup
– výhodná poloha školy – priamo v centre s ľahkou dostupnosťou peši i autom
– nižší počet detí v triede
– individuálnu fyzioterapeutickú, rehabilitačnú a logopedickú starostlivosť – využívanie programov
FONO 2, FONO 3, tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, AAK komunikácia
VOKS, GRID
– práca so žiakmi s autizmom prostredníctvom štrukturovaného učenia – TEACH programu
– práca s deťmi v ŠMŠ s využívaním prvkov pedagogiky Márie Montessori s kvalifikovaným
pedagógom
– canisterapiu
– kvalifikovaný personál
– odborné poradenstvo
– moderné vybavenie a zariadenie: interaktívna tabuľa, multifunkčné dotykové panely, rehabilitačná
a fyzioterapeutická miestnosť
– viacúčelové ihrisko, telocvičňa, žiacka kuchynka, jedáleň
– široké spektrum záujmových školských a mimoškolských aktivít
– školský klub detí

Kontakt:
Spojená škola sv. Jozefa, Jašíkova 219, Turzovka
tel.: 0414352288, e-mail: skola@skolasvjozefa.sk

Viac o škole: www.specialnazsturzovka.edupage.org
https://www.facebook.com/skolasvjozefaturzovka