Menovanie do funkcie riaditeľa školy – Mgr. Danka Kubičková

V zmysle §3 ods. (1) a (12) Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 6 Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Žilinskej diecézy, prot. č.: 1396/2008

bola menovaná 

MGR: DANKA KUBIČKOVÁ

na kariérnu pozíciu riaditeľa

Katolíckej základnej školy s materskou školou A. Bernoláka, Ul. S. Tomášika 1, 036 01 Martin

 na obdobie od 01.08.2024 do 31.7.2029.

Blahoželáme a zároveň prajeme v kariérnej pozícii riaditeľa Katolíckej základnej školy s materskou školou, Ul. S. Tomášika 1, 036 01 Martin, naplnenie Vašich nových zámerov a cieľov v poslaní a v rozvoji školy v dobrom pracovnom prostredí k vyššiemu dobru školy.