Personálne

Personálne zmeny – Spojená škola Kráľovnej pokoja – Žilina

V zmysle §3 ods. (1) a § (12) Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej […]

Zobraziť

Výberové konanie/Spojená škola Kráľovnej pokoja, Žilina

Spojená škola Kráľovnej pokoja Žilina Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej […]

Zobraziť

Výberové konanie/ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

ZŠ s MŠ Dominika Savia, Dubnica nad Váhom Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 […]

Zobraziť

Personálne zmeny – Základná škola Žofie Bosniakovej – Teplička nad Váhom

Na základe menovacieho dekrétu Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy prot. č.: DŠÚ-89/2022-15 zo dňa 24. mája 2022 bola MGR. MAGDALÉNA ŠELIGOVÁ […]

Zobraziť

Personálne zmeny – Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom

Podľa § 3a ods. b) Z. z. 596/2003 výkon funkcie riaditeľa zaniká vzdaním sa funkcie,  k čomu došlo zo strany […]

Zobraziť