Personálne

Personálne zmeny – Základná škola Žofie Bosniakovej – Teplička nad Váhom

Na základe menovacieho dekrétu Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy prot. č.: DŠÚ-89/2022-15 zo dňa 24. mája 2022 bola MGR. MAGDALÉNA ŠELIGOVÁ […]

Zobraziť

Personálne zmeny – Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom

Podľa § 3a ods. b) Z. z. 596/2003 výkon funkcie riaditeľa zaniká vzdaním sa funkcie,  k čomu došlo zo strany […]

Zobraziť