Menovanie do funkcie riaditeľa školy – Ing. Jozef Imrišek

V zmysle §3 ods. (1) a (12) Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe Uznesenia z  výberového konania na vymenovanie riaditeľa Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica, zo dňa 25.04.2024 a v zmysle § 6 Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Žilinskej diecézy, prot. č.: 1396/2008

bol menovaný 

ING. JOZEF IMRIŠEK

do kariérnej pozície riaditeľa Spojenej školy sv. Jána Bosca,

bytom: Vodárenská 170/28, 019 01 Ilava- Klobušice

na obdobie od 01.08.2024 do 31.7.2029.

Blahoželáme k dosiahnutiu úspešného výsledku vo výberovom konaní a želáme v kariérnej pozícii riaditeľa Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica, naplnenie Vašich nových zámerov a cieľov v poslaní a v rozvoji školy v dobrom pracovnom prostredí k vyššiemu dobru školy.