Menovanie do funkcie riaditeľa školy – Mgr. Jozef Šimunek

V zmysle §3 ods. (1) a (12) Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe Uznesenia z  výberového konania na vymenovanie riaditeľa Cirkevnej základnej školy Jána Palárika, Raková 705, zo dňa 22.04.2024 a v zmysle § 6 Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Žilinskej diecézy, prot. č.: 1396/2008

bol menovaný  

MGR. JOZEF ŠIMUNEK

do kariérnej pozície riaditeľa Cirkevnej základnej školy Jána Palárika, Raková 705

na obdobie od 01.08.2024 do 31.07.2029.

 

Blahoželám Vám k dosiahnutiu úspešného výsledku vo výberovom konaní a želám Vám v kariérnej pozícii riaditeľa Cirkevnej základnej školy Jána Palárika, Raková 705, naplnenie Vašich nových zámerov a cieľov v poslaní a v rozvoji školy v dobrom pracovnom prostredí k vyššiemu dobru školy.