Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu ZŠ a SŠ

Oznam

o zákaze vstupu do budovy

a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu

podľa §1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia

pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19

pred vstupom do priestorov škôl

Podľa § 48 ods. 4 písm. e), x) a z) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa z dôvodu ochrany života a zdravia,

OM PIATEHO AŽ DEVIATEHO ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, ŽIAKOM STREDNÝCH ŠKÔL A PEDAGOGICKÝM ZAMESTNANCOM VYUČUJÚCIM ŽIAKOV PIATEHO AŽ DEVIATEHO ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL A ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL INAK AKO DIŠTANČNE,

nariaďuje povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov

škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa osobitného predpisu  (ďalej len „škola“)

preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

 

Povinnosť preukazovania, sa podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 32/2020 ÚVZ sa nevzťahuje na:

  1. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace;
  2. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie antigénového testu na ochorenie COVID-19 alebo vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19;
  3. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie;
  4. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra;
  5. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit;
  6. osobu, ktorá je onkologickým pacientom po chemoterapii alebo transplantácii, ktorá má leukopéniu alebo osoba s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou);
  7. žiakov a zamestnancov základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
  8. žiakov a zamestnancov stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl;
  9. žiakov základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa zúčastňujú školského vyučovania v malých skupinách tvorených z najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca v období od 7. decembra 2020 do 9. decembra 2020;
  10. pedagogického zamestnanca, ktorý vyučuje v malých skupinách podľa odseku 2 písm. i) v období od 7. decembra 2020 do 9. decembra 2020.

 

Predloženie dokladu podľa ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa ods. 2 písm. a) až f) potvrdením o výnimke podľa prílohy, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

 

Štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba je oprávnená na základe Vyhlášky č. 32/2020 ÚVZ požadovať od osôb podľa ods. 1 vstupujúcich do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až f); do tohto dokladu je štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba oprávnená nahliadnuť.

Oznam: 18099 (6)