Personálne zmeny – Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Ul. S. Tomášika 1, 036 01 Martin

Podľa §5 ods. (9) Z. z. 552/2003 voľné miesto vedúceho zamestnanca možno obsadiť bez výberového konania len do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania podľa tohto zákona, a to najdlhšie na šesť mesiacov.

Zriaďovateľ Katolíckej základnej školy s materskou školou Antona Bernoláka, Ul. S. Tomášika 1 v Martine,  Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina v zmysle vyššie uvedeného menoval na kariérnu pozíciu riaditeľa:

MGR. DANKU KUBIČKOVÚ

Funkčné obdobie:

Deň nástupu na kariérnu pozíciu riaditeľa školy je 01.02.2024. Funkčné obdobie v kariérnej pozícii riaditeľa školy podľa vymenúvacieho dekrétu Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy končí 31. 08. 2024.

Pracovná činnosť:

  • Pracovné povinnosti riaditeľa školy sú stanovené v pracovnej náplni, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dohody o zmene pracovných podmienok ako samostatná príloha.