Personálne zmeny – Spojená škola Kráľovnej pokoja – Žilina

V zmysle §3 ods. (1) a § (12) Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe Uznesenia z  výberového konania na vymenovanie riaditeľa Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, 010 01 Žilina, zo dňa 22.11.2022 a v zmysle § 6 Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Žilinskej diecézy, prot. č. 1396/2008, na základe menovacieho dekrétu Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy prot. č.: DŠÚ-164/2022-10 zo dňa 14. decembra 2022 bol

MGR. JÚLIUS JANEK

vymenovaný na kariérnu pozíciu riaditeľa Spojene školy Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, 010 01 Žilina.

Pracovné povinnosti riaditeľa školy sú stanovené v pracovnej náplni, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dohody o zmene pracovných podmienok ako samostatná príloha.

Funkčné obdobie:

Deň nástupu na kariérnu pozíciu riaditeľa školy je 01.02.2023. Funkčné obdobie v kariérnej pozícii riaditeľa školy podľa vymenúvacieho dekrétu Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy prot. č.: DŠÚ-164/2022-10 zo dňa 14.12.2022 končí 31.01.2028.