Personálne zmeny – Základná škola Žofie Bosniakovej – Teplička nad Váhom

Na základe menovacieho dekrétu Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy prot. č.: DŠÚ-89/2022-15 zo dňa 24. mája 2022 bola

MGR. MAGDALÉNA ŠELIGOVÁ

vymenovaná na kariérnu pozíciu riaditeľa Základnej školy Žofie Bosniakovej, Školská 18, Teplička nad Váhom, v zmysle ustanovení § 54 Zákonníka práce.

Pracovné povinnosti riaditeľa školy sú stanovené v pracovnej náplni, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dohody o zmene pracovných podmienok ako samostatná príloha.

Funkčné obdobie:

Deň nástupu na kariérnu pozíciu riaditeľa školy je 01.08.2022. Funkčné obdobie v kariérnej pozícii riaditeľa školy podľa vymenúvacieho dekrétu Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy prot. č.: DŠÚ-89/2022-15 zo dňa 24.05.2022 končí 31.07.2027.