Personálne zmeny – ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

V zmysle §3 ods. (12) Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle §6 Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Žilinskej diecézy, prot. č. 1396/2008, na základe menovacieho dekrétu Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy prot. č.: DŠÚ-30/2023-5 zo dňa 15. júna 2023 bola

MGR. EVA NIKODÉMOVÁ

vymenovaná do kariérnej pozície riaditeľa Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41  Dubnica nad Váhom na obdobie od 01.08.2023 do 31.07.2028.

Pracovné povinnosti riaditeľa školy sú stanovené v pracovnej náplni, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dohody o zmene pracovných podmienok ako samostatná príloha.

Funkčné obdobie:

Deň nástupu na kariérnu pozíciu riaditeľa školy je 01.08.2023. Funkčné obdobie v kariérnej pozícii riaditeľa školy podľa vymenúvacieho dekrétu Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy prot. č.: DŠÚ-30/2023-5 zo dňa 15. júna 2023 končí 31.07.2028.