Záverečná porada riaditeľov cirkevných škôl za školský rok 2023/2024

Dňa 12. júna 2024 sa uskutočnila záverečná porada riaditeľov cirkevných škôl Žilinskej diecézy. Stretnutie sa konalo v pastoračnom centre v Považskej Bystrici na Rozkvete a zúčastnili sa ho riaditelia z rôznych častí diecézy.

Program porady bol bohatý a plný inšpiratívnych momentov. Pred jeho slávnostným otvorením mali riaditelia možnosť navštíviť Cirkevnú materskú škôlku sv. Jána Pavla II. a oboznámiť sa s jej prácou a aktivitami. Následne sa všetci zúčastnili svätej omše vo farskom kostole Panny Márie Lasaletskej, ktorú celebroval generálny vikár žilinskej diecézy CsiDr. ThLic. Martin Kramara.

Po svätej omši sa riaditelia presunuli do pastoračného centra, kde prebiehala hlavná časť porady. V úvode sa prihovoril generálny vikár, ktorý odovzdal pozdrav od otca biskupa Mons. Tomáša Galisa, vyjadril vďaku za prácu riaditeľov a pedagógov cirkevných škôl a ubezpečil všetkých o blízkosti a duchovnom spojení pri katolíckej výchove v dnešnej dobe. Následne odovzdal poďakovanie za dlhoročnú prácu riaditeľke Mgr. Oľge Balušíkovej a zamestnancom Diecézneho školského úradu Mgr. Ivete Linetovej, Ing. Kataríne Leitnerovej, ktoré končia svoju pracovnú činnosť.

Ďalším bodom programu bolo odovzdanie menovacích dekrétov novým riaditeľom katolíckych škôl. Generálny vikár odovzdal menovanie riaditeľom, ktorí budú viesť svoje školy v nasledujúcich piatich rokoch.

Menovania:

Mgr. Róbert Augustín, Katolícka spojená škola, Nám. A. Škrábika 5, 015 01 Rajec

Ing. Jozef Imrišek, Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica

Mgr. Danka Kubičková – KZŠ s MŠ Antona Bernoláka, Ul. S Tomášika 1, 036 01 Martin

Mgr. Jozef Šimunek, CZŠ Jána Palárika, Raková 705, 017 01 raková

Pred záverom pracovnej porady vyjadril vďaku aj riaditeľ Diecézneho školského úradu všetkým riaditeľom katolíckych škôl.

Záverečná porada riaditeľov cirkevných škôl bola príležitosťou na stretnutie, zhodnotenie školského roka a načrtnutie plánov do budúcnosti. Všetci zúčastnení si odniesli mnoho cenných poznatkov a inšpirácie pre svoju prácu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na porade zúčastnili!